Przepisy

Przepisy dotyczące cywilnych materiałów wybuchowych :

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.

o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Tekst Jednolity.

Dz.U. 2012, poz. 1329

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 kwietnia 2005 r.

w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U. 2005, nr 76, poz. 667

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U. 2002, nr 203, poz. 1716

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U. 2009, nr 72, poz. 623

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r.

w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U. 2003, nr 158, poz. 1536

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Dz.U. 2002, nr 194, poz. 1634

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.

Dz.U. 2003, nr 163, poz. 1577

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dz.U. 2010, nr 222, poz. 1451

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 2010 r.

w sprawie sposobu przechowywania w tymczasowym magazynie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub znalezionych w trakcie oczyszczania terenów.

Dz.U. 2010, nr 163, poz. 1102

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów.

Dz.U. 2011, nr 42, poz. 216

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.

o przewozie towarów niebezpiecznych.

Dz.U. 2011, nr 227, poz. 1367

12. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Umowa ADR 2013